News & Activities
 • pna groups
 • บริษัท กลุ่มพระนคร ยนตรการ
  เป็นบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ครบวงจรที่มีการเจริญเติบโต
  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงสูง ยาวนานมากกว่า 34 ปี
  มีความประสงค์รับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ
  รักความก้าวหน้า พร้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่่งในความสำเร็จของเรา
 
Jobs Search
Please select company name
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • พนักงานทั่วไป (รายวัน มีบรรจุเป็นพนักงานประจำ)
 
- ชาย อายุ 22 – 35 ปี
- ป.6 ขึ้นไป
- ไม่ต้องมีประสบการณ์ สามารถทำงานกะได้
 
 
 • ช่างไฟฟ้า/ ช่างกลึง/ ช่างกล/ ช่างเชื่อม (รายเดือน)
 
- ชาย, อายุ 22 – 45 ปี
- ปวช. - ปวส.
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี สามารถทำงานกะได้
 
 
 • พนักงานขับรถผู้บริหาร
 
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 
 
 • ที่ปรึกษางานบริการ
 
ปวส. ถึงปริญญาตรี
อายุ 21 - 30 ปี
เพศ ชาย
อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ
 
 
 • วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ
 
- ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- ปริญญาตรี (วศบ) สาขาเครื่องกล/ อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้าน QC, QA ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างน้อย 3 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารภาษาอังกฤษได้