News & Activities
 • pna groups
 • บริษัท กลุ่มพระนคร ยนตรการ
  เป็นบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ครบวงจรที่มีการเจริญเติบโต
  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงสูง ยาวนานมากกว่า 34 ปี
  มีความประสงค์รับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ
  รักความก้าวหน้า พร้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่่งในความสำเร็จของเรา
 
Jobs Search
Please select company name
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • พนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (รายเดือน)
 
- ชาย, หญิง อายุ 18 – 35 ปี
- ม.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์งาน QA., QC. อย่างน้อย 2 ปี สามารถทำงานกะได้
 
 
 • พนักงานรับรถ / ช่างยนต์ / ช่างไฟฟ้ารถยนต์
 
วุฒิ ปวส. สาขาช่างยนต์
 
 
 • พนักงานบุคคล (รายเดือน)
 
- ชาย อายุ 22 – 35 ปี
- ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี สามารถทำงานกะได้
 
 
 • ผู้จัดการฝ่ายตลาด
 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และวิเคราะห์ วางแผนการตลาดอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 
 
 • ที่ปรึกษางานบริการ
 
ปวส. ถึงปริญญาตรี
อายุ 21 - 30 ปี
เพศ ชาย
อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ