News & Activities
 
header form
logo
 
header
 
 • ตำแหน่งที่สมัคร :
 • เงินเดือนที่ต้องการ :
 • รูปสำหรับสมัครงาน :
 • [ไฟล์รูปภาพ .jpg, .png หรือ .gif กว้าง 100 x สูง 130 พิกเซล]
 
header
 
 • ชื่อ :
 • นามกสุล :
 • บัตรประชาชนเลขที่ :
 • ออก ณ อำเภอ/เขต :
 • จังหวัด :
 • วันออกบัตร :
 • บัตรหมดอายุ :
 • เชื้อชาติ :
 • สัญชาติ :
 • ที่อยู่ปัจจุบัน :
 • จังหวัด :
 • รหัสไปรษณีย์ :
 • โทรศัพท์ :
 
header
 
 • ระดับการศึกษาสูงสุด :
 • ชื่อสถานศึกษา :
 • คณะที่สำเร็จ :
 • เกรดเฉลี่ย :
 • วิชาเอก :
 • ปีที่ศึกษา :
 • ถึง :
 
header
 
 • ด้านภาษาอังกฤษ :

  • ดีมาก

  • ดี

  • พอใช้
 • ด้านคอมพิวเตอร์ :
 • ด้านการขับขี่ขับขี่
  ยานพาหนะ :
 • รถจักรยานยนต์ รถยนต์
 •  
 • ประเภทใบขับขี่
  รถยนต์่ :
 • ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4
 
header
 
เอกสารประกอบเพิ่มเติมซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่การสมัครของท่าน เช่น Resume,
Cover Letter (อธิบายว่าท่านเหมาะสมกับตำแหน่งงานอย่างไร) เป็นต้น
 •  
 •  
 •  
 • [ไฟล์เอกสาร gif, jpg, doc, pdf ขนาดไม่เกิน 2 mb]
 
 
 •